O para cezaları yüzde 60 azalıyor...

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

O para cezaları yüzde 60 azalıyor...

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet  Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın  imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,  TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da geçen eşya  ve kıymetlerin alım satımı ile memleketten ihracı ve memlekete ithali, mevcut  düzenlemede sayılan tüm kıymetleri kapsayacak şekilde belirtiliyor.

Buna göre, kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya  bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin, kambiyo, nukut, esham, tahvilat ve  ticari senetlerle ödemeye yarayan her türlü vasıta ve vesikaların alım satımı ile  memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının  kıymetinin korunması zımnında kararlar almaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan  karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemlere aykırı  hareket eden kişilere, bu kanunda başka bir yaptırım öngörülmemesi halinde, 10  bin Türk lirasından 50 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.  Mevcut düzenlemede bu ceza 3 bin liradan 25 bin liraya kadar olarak  uygulanıyordu.

Kıymetli maden ve kıymetli taşları, bu kanuna dayanılarak çıkarılan  karar, yönetmelik ve tebliğlere aykırı olarak yurttan çıkaran, yurda sokan veya  buna teşebbüs edenler; fiil, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç  oluşturmadığı takdirde, söz konusu eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde  20'si oranında idari para cezasıyla cezalandırılacak.

RAYİÇ BEDELİNİN YÜZDE 5'İ KADAR PARA CEZASI VERİLECEK

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya  bu işlere aracılık edenler, bu mal ve kıymetleri tayin edilen süreler içinde  yurda getirmemeleri halinde, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç  bedelinin yüzde 5'i kadar idari para cezasına çarptırılacak. İdari para cezasına  ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere idari para  cezası verilecek, ancak, verilecek bu ceza, yurda getirilmesi gereken paranın  yüzde iki buçuğundan fazla olamayacak.

Söz konusu kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler  uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette  bulunanlar, 50 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası  ile cezalandırılacak ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm  faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak  durdurulacak.

Ancak, yetkisiz olarak faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından  veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya  yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları  veya işlettikleri anlaşılıyorsa, söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak  durdurulacak. Durdurma işlemleri valiliklerce yerine getirilecek.

KREDİ KULLANANLAR VE KULLANDIRANLARA DA CEZA UYGULANACAK

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan  karar, yönetmelik ve tebliğlerde öngörülen şartları taşımadığı halde yurt içinde  ve yurt dışından kredi kullananlar ile gerekli kontrol yükümlülüğünü yerine  getirmeyerek bu krediyi kullandıran veya aracılık edenlere 50 bin Türk lirasından  250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Bu kabahatlerin özel hukuk tüzel kişisinin organ, temsilcisi ya da bu  tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişi tarafından tüzel kişinin  yararına işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında fiilin niteliğine göre, söz  konusu cezalar ayrıca uygulanacak.

Kabahatin konusunu yabancı paranın oluşturması halinde, idari para cezasının hesaplanmasında, fiilin işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankasının bu paraya ilişkin "döviz satış kuru" esas alınacak.

Teklifle, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, Hazine Müsteşarlığı ve denetim yetkisine haiz kişiler,  kanunun uygulaması ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi  gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkili olacak.

Kanunun uygulaması ile sınırlı olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı, kamu  kurum ve kuruluşlarından devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır  sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma  hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve  sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre  ve ortamda, sürekli veya münferit olarak istemeye yetkili olacak.

30 GÜNLÜK SÜRE VERİLECEK

Müsteşarlık, ilgili taraflarla bu husustaki detayları belirleyen  mutabakat zaptı düzenleyebilecek.

Belirlenecek usul ve süreler içinde bilgi ve belge gönderme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İstenen bilgi ve belgelerin hatalı veya eksik olarak verildiğinin saptanması halinde, bu yanlışlığın düzeltilmesi veya eksikliğin  giderilmesi için 30 günlük süre verilecek. Bu süre içinde yanlışlığın düzeltilmemesi veya eksikliğin giderilmemesi halinde 10 bin liradan 50 bin liraya  kadar idari para cezası verilecek.

Müsteşarlık veya denetim yetkisine haiz kişiler tarafından istenen  bilgi ve belgelerin yanıltıcı olarak hazırlanması ya da bu kişilere yerinde  inceleme imkanının sunulmaması hallerinde, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar  idari para cezası verilir.

İdari para cezalarını vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili olacak.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu ve bu kanuna  dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında faaliyet izni veya yetki verilen anonim  şirketler, Türk Ticaret Kanunu kapsamında "özel kanuna tabi anonim şirket" olarak  değerlendirilecek. Bu kapsamda, söz konusu anonim şirketler, sadece bu kanun ve  bu kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen  ekonomik amaç ve konular kapsamında kurulabilecek ve faaliyet gösterebilecek.

Teklifle, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununa aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tesbitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde ikramiye verileceği ve verilecek ikramiyenin miktarına ilişkin düzenleme  yürürlükten kaldırılıyor.

Aynı kanunun, gecikme zammına ilişkin olarak yer alan hüküm, idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırılıyor.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

Teklifle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliğinin belirlenen arazisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  ile Atatürk Orman Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek  kaydıyla, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye  Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine;  hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek  ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29  yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis ediliyor.

Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve  malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilecek. Tahsis  edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla  29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER