Dünyanın en hızlı üstü açık otomobili

Dün­ya­nın en hız­lı mar­ka­sı Bu­gat­ti, özel se­ri­ler ge­liş­tir­mek­ten vaz­geç­mi­yor.

Dünyanın en hızlı üstü açık otomobili

 Kı­sa bir sü­re ön­ce 18 oto­mo­bil ve top­lam 6 fark­lı ta­sa­rım­dan olu­şan Le­gen­dary (ef­sa­ne­vi) se­ri­si­ni ta­mam­la­yan mar­ka, Ka­li­for­ni­ya­’da­ki Pebb­le Be­ach et­kin­li­ğin­de sür­priz bir araç ta­nıt­tı. Grand Sport Vi­tes­se 1of1 isim­li araç, adın­dan da an­la­şı­la­bi­le­ce­ği gi­bi sa­de­ce bir adet üre­til­di. Mar­ka, ara­cı üre­tir üret­mez de sa­hi­bi­ni bul­muş.

Üstten sarı yandan siyah

Sarı siyah renk düzeni, markanın Molsheim’deki merkezinin eski meşe kapısı üzerindeki kirişlerde bile kendine yer bulmuş. Aracın ana rengi siyah. Sarı renk ise, ön tarafta far altından kapılara kadar uzanan bir üçgen şeklinde görünüyor. At nalı şeklindeki ön panjurda da sarı renk tercih edilmiş. Arka tasarımdaysa tavandan arka tampona kadar sarı kullanılmış.

Bu sayede araç profilden bakıldığında tamamen siyah, yukarıdan bakıldığındaysa önde yer alan bagaj kapağı dışında tamamen sarı gibi görünüyor. Saatte 180 kilometre itibariyle devreye giren arka spoyler de yine sarı renkli. Ayrıca siyah tabanlı jantlar da sarıyla renklendirilmiş.

ESKiLERiN MİRASI

Dün­ya­da bir eşi da­ha ol­ma­yan araç, mar­ka­nın ta­ri­hi renk­le­ri­ni yan­sı­tı­yor. Ara­cın kar­bon­fi­ber göv­de­si si­yah ve sa­rı renk­ler­le bo­yan­mış. Mar­ka­nın ku­ru­cu­su Et­to­re Bu­gat­ti ve oğ­lu Je­an’­ın ge­liş­tir­di­ği bir di­zi oto­mo­bil­de gö­rü­len bu renk kom­bi­nas­yo­nu, ay­rı bir öne­me sa­hip. Ba­ba oğ­lun ta­mam­la­dı­ğı ve mar­ka­nın en önem­li mo­del­le­rin­den olan Type 41 Ro­ya­le Fi­ac­re, Type 44 ve Type 55’te bu renk şe­ma­sı gö­rü­lü­yor. Bu araç­lar­dan Type 44, ABD'de Mul­lin Oto­mo­tiv Mü­ze­si­’n­de ser­gi­le­ni­yor.

2 binden fazla zafer

İç me­kan­da ise ta­ma­men si­yah de­ri ha­kim. Bak­la­va de­sen­li kol­tuk­lar ve kap­la­ma­lar, sa­rı renk­li di­kiş­le­re sa­hip. Al­kan­tra kap­lı di­rek­si­yon ve pi­ya­no bo­ya­lı yü­zey­ler şık ta­sa­rı­mı ta­mam­lı­yor. Ara­cın kol­tuk­la­rı­nın ara­sı­na, mar­ka­nın ya­rış­lar­da 2 bin­den faz­la za­fer ve pod­yum ka­za­nan mo­de­li Type 35’in par­lak sa­rı bir çi­zi­mi iş­len­miş.
 
Başkan sunum yaptı

Ara­cı sa­tın alan ki­şi­nin is­mi açık­lan­ma­sa da, özel mo­de­lin Sin­ga­pur yol­cu­su ol­du­ğu açık­lan­dı. Hat­ta, mar­ka­nın Baş­ka­nı Wolf­gang Dür­he­ime­r’­in biz­zat ken­di­si­nin gi­dip, ara­cın ge­le­cek­te­ki sa­hi­bi­ne su­num yap­tı­ğı bi­li­ni­yor. Dün­ya­nın en hız­lı se­ri üre­tim ro­ads­te­r’­i (üs­tü açık iki ki­şi­lik oto­mo­bil) olan Vey­ron 16.4 Grand Sport Vi­tes­se ka­ro­se­ri­ne sa­hip olan araç, 2 mil­yon eu­ro­nun (yak­la­şık 5.7 mil­yon li­ra) üze­rin­de­ki ver­gi­siz fi­ya­tıy­la du­dak uçuk­la­tı­yor.

Saatte 410 km hız

Marka, Grand Sport Vitesse üzerine inşa ettiği araçta aynı motor ve tekniği kullanıyor. İki adet V8 motorun birleştirilmesiyle oluşturulan W16 motor, 4 turboyla destekleniyor. 7.9 litrelik ünite, bu sayede 1200 beygir güç ve 1500 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DSG) kombine edilen araç, gücünü 4 tekerleğe birden iletiyor. Bu sayede araç 0-100 km/s ivmelenmesini sadece 2.6 saniyede tamamlıyor. Saatte 410 kilometre sürate ulaşarak en hızlı roadster olarak kayıtlara geçen araç, normal modda 375 km/s hızla elektronik olarak sınırlandırılıyor.
Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2014, 09:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER